Sisus­tus­suun­nit­te­lua kotei­hin ja lii­ke­ti­loi­hin Kangasalalla

Pal­ve­lutRefe­rens­sit

Tie­toa yrityksestämme

Tila­päi­vi­tys on pie­ni, nopean ja jous­ta­van pal­ve­lun sisus­tus­suun­nit­te­lu­toi­mis­to. Jokai­nen koh­de, jokai­nen tila on minul­le tär­keä. Olen apu­na­si kai­ken­ko­koi­sis­sa sisus­tus­pro­jek­teis­sa, tar­vit­set­pa sit­ten uudet ver­hot, edus­ta­van lii­ke­ti­lan tai koko­naan uuden kodin. Tar­vit­taes­sa hoi­dan koh­teen ”avai­met käteen” peri­aat­teel­la. Viih­tyi­sä ja käy­tän­nöl­li­nen ympä­ris­tö tuot­taa käyt­tä­jil­leen mie­li­hy­vää, se kes­tää aikaa ja on muun­nel­ta­vis­sa hel­pos­ti tar­peen mukaan. Tavoit­tee­na on aina kau­nis ja käy­tän­nöl­li­nen tila, jos­sa viih­dyt ja tun­net olo­si mukavaksi.

Sisus­ta­mi­sen ei tar­vit­se olla kal­lis­ta ja aikaa­vie­vää. Usein jo tilan­käy­tön uudel­leen­suun­nit­te­lul­la ja huo­ne­ka­lu­jen sijoit­te­lul­la voi­daan saa­vut­taa huo­mat­ta­va paran­nus viih­ty­vyy­teen ja tilo­jen toi­mi­vuu­teen. Suun­nit­te­lu läh­tee aina asiak­kaan omis­ta toi­veis­ta, tar­peis­ta, tilan mah­dol­li­suuk­sis­ta ja käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta bud­je­tis­ta. Saat ker­ral­la toi­mi­vat ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set tilat, ja sääs­tät näin aikaa, vai­vaa ja rahaa.

Hyö­ty irti sisustussuunnittelusta

Par­haan hyö­dyn sisus­tus­suun­nit­te­lus­ta saat, kun pää­sen pro­jek­tiin mukaan tar­peek­si ajois­sa. Voin olla muka­na jo talo­mal­lin tai poh­ja­rat­kai­sun valin­nas­sa, myös remont­ti kan­nat­taa aloit­taa suun­nit­te­lul­la hyvis­sä ajoin ennen var­si­nais­ta työ­tä. Sisus­ta­mi­ses­sa tär­ke­ää on ennen kaik­kea toi­mi­vuus ja suju­va arki. Hyvin suun­ni­tel­tu ympä­ris­tö luo asu­mis­tur­val­li­suut­ta mate­ri­aa­lien, valais­tuk­sen ja tilan­käy­tön kaut­ta. Ammat­ti­tai­toi­nen sisus­tus­suun­nit­te­li­ja osaa ottaa huo­mioon tilan käyt­tä­jän muut­tu­vat tar­peet ja elä­män­ti­lan­teet, lem­mik­kie­läi­met, aller­giat sekä ergo­no­mian ja esteet­tö­myy­den toteu­tu­mi­sen tarvittaessa.

Suun­nit­te­lu­pal­ve­lun laa­juus sovi­taan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Suun­nit­te­lu voi­daan toteut­taa pie­nem­pä­nä koko­nai­suu­te­na tai koko­nais­val­tai­se­na pal­ve­lu­na suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja val­von­taan. Val­miik­si mie­ti­tyn suun­ni­tel­man kans­sa on help­po läh­teä ostok­sil­le ja pyy­tää tar­jouk­sia. Voin olla muka­na myös käy­tän­nön toteutuksessa.