Hin­nas­to

Ensim­mäi­nen käyn­ti ilmai­nen, työl­le tun­ti- tai urakkahinta

Tun­ti­ve­loi­tus suun­nit­te­lul­le on 50,00€ (sis. alv 24%). Voim­me sopia tule­van tilan luon­tees­ta riip­puen sovel­lam­me­ko tun­ti- vai kiin­te­ää urak­ka­hin­taa. Jos pro­jek­ti on laa­ja, voi kiin­teä hin­ta olla bud­je­toin­nin kan­nal­ta parempi.

Ensim­mäi­nen käyn­ti­ker­ta on ilmai­nen. Ensi­käyn­nin aika­na kar­toi­tan toi­vee­si ja tar­pee­si. Ensi­käyn­nin aika­na voim­me sol­mia suun­nit­te­luso­pi­muk­sen tai las­ken käyn­nin jäl­keen tar­jouk­sen palvelukokonaisuudesta.

Teh­tä­vän remon­tin koh­dal­la suo­sit­te­len useim­mi­ten tun­ti­työ­nä teh­tyä urak­kaa, tämä tulee asiak­kaal­le aina edul­li­sem­mak­si, kuin kiin­teä urak­ka­hin­ta. Annan aina arvion tule­vil­le tun­ti­mää­ril­le, jon­ka mukaan työ teh­dään. Toki voim­me sopia myös kiin­teän urakkahinnan.

Teen myös kon­sul­toin­ti­käyn­te­jä tuntiveloituksella.

Kai­kis­ta ostet­ta­vis­ta tar­vik­keis­ta saa­ma­ni alen­nus siir­tyy suo­raan asiakkaalle.

Tun­ti­ve­loi­tus teh­tä­vän remon­tin osal­ta on 48,00 € (sis. Alv 24%)

Yli 20 km mat­kas­ta veloi­tan km-kor­vauk­sen á  0,65 € (sis. Alv 24 %)