Suo­men Beto­ni­lei­ma Oy

Juna­tie 2, 36240 Kan­ga­sa­la Puh: 040 755 9055 myynti@sbl.fi www.sbl.fi Vuo­des­ta 1997 läh­tien SBL tuo Suo­meen eri­lai­sia raken­nus- ja sisus­tus­ma­te­ri­aa­le­ja Espan­jas­ta, Rans­kas­ta, Puo­las­ta sekä Japa­nis­ta. Tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat mik­ro­se­men­tit, nes­te­mäi­set kan­gas­ta­pe­tit, kivi­pin­tai­set sisus­tus­le­vyt, eri­kois­laas­tit, beto­ni­ku­vioin­tiin tar­vit­ta­vat työ­ka­lut, sekä aineet ja beto­nin värihapot.

Kodi­ton

Aak­ku­lan­tie 11 F 17, 36220 Kan­ga­sa­la Puh: 050 351 7031 paivi@koditon.fi www.koditon.fi Olen toi­mi­nut kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen paris­sa vuo­des­ta 2003 alkaen. Työs­ken­te­lin eri kokoi­sis­sa väli­tys­liik­keis­sä työn­te­ki­jä­nä (2003–2006) ja val­ta­kun­nal­li­sen väli­tys­ket­jun pai­kal­lis­toi­mis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja­na (2007–2014), kun­nes perus­tin oman toi­mis­to­ni maa­lis­kuus­sa vuon­na 2014. 

Tik­ku­ri­la

Kunin­kaa­lan­tie 1, 01301 Van­taa Puh: 020 191 2000 Säh­kö­pos­tio­soit­teem­me ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@tikkurila.com www.tikkurilagroup.com/fi Tik­ku­ri­la on jo vuo­si­kym­men­ten ajan teh­nyt pit­kä­jän­teis­tä työ­tä kor­kea­laa­tuis­ten, help­po­käyt­töis­ten, ympä­ris­tön ja ihmis­ten kan­nal­ta tur­val­lis­ten pin­ta­kä­sit­te­ly­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­sek­si ja nii­den käy­tön edis­tä­mi­sek­si. Tuot­tei­dem­me tur­val­li­suus, laa­tu ja kes­tä­vyys ovat tär­keim­mät toi­min­taam­me ohjaa­vat peruspilarit.  

K‑Rauta Päl­kä­ne

Kan­kaan­maan­tie 6, 36600 Päl­kä­ne Puh: 080 015 6011 verkkokauppa@k‑rauta.fi www.k‑rauta.fi

RTV Kan­ga­sa­la

Len­to­lan­tie 2, 36220 Kan­ga­sa­la Puh: 03 233 3160 Hen­ki­lö­koh­tai­set säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rtv.fi www.rtv.fi Vuon­na 1951 ennak­ko­luu­lo­ton nuo­ri­mies Karl Gus­tav Lind­blom (1927 — 2003) tuli Rii­hi­mäel­le yhdes­sä lii­ke­kump­pa­nin­sa kans­sa ja osti Rii­hi­mäen Tapet­ti ja Väri ‑nimi­sen pie­nen maa­li­kau­pan. Sisuk­kaal­la yrit­tä­mi­sel­lä mie­het sai­vat kau­pan menes­ty­mään. Alus­ta alkaen toi­min­ta niin vähit­täis- kuin tuk­ku­kau­pas­sa on ollut erit­täin kas­vu­ha­kuis­ta. RTV-Yhty­mä Oy, jok­si yri­tyk­sen nimi 1970-luvun alus­sa muu­tet­tiin, siir­tyi vuon­na 1994 yksi­no­maan Lind­blo­min per­heen omis­tuk­seen. RTV on Suo­men joh­ta­va yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ole­va maa­li- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tuot­tei­den erikoisliike.