Pal­ve­lut

Tila­rat­kai­sut, pin­ta­ma­te­ri­aa­li- ja värisuunnitelmat

Pal­ve­lui­him­me kuuluvat

• Tila­rat­kai­sut
• Pin­ta­ma­te­ri­aa­li- ja värisuunnitelma
• Kiintokalustesuunnittelu
• kalustejärjestys
• Kalus­tei­den valinta
• Teks­tii­lien valinta
• Valai­si­mien valinta
• Somistaminen
• Toteu­tuk­sen valvonta
• Tuotetarjouspyynnöt
• Konsultointitapaaminen
• Myyntistailaus
• Remon­tin toteutus

Sisus­tus­suun­nit­te­lu

Sisus­tus­suun­nit­te­lu läh­tee liik­keel­le tapaa­mi­sel­la ja koh­tee­seen tutus­tu­mi­sel­la. Tapaa­mi­ses­sa kar­toi­tan toi­vee­si ja tar­pee­si. Suun­nit­te­lu on yhteis­työ­tä ja suun­nit­te­lun aika­na olem­me yhtey­des­sä. Tar­vit­taes­sa käym­me yhdes­sä valit­se­mas­sa mate­ri­aa­lit. Val­miin suun­ni­tel­man kokoan kan­siok­si, johon sisäl­tyy teh­dyn sopi­muk­sen mukaan pii­rus­tuk­set mit­ta­kaa­vas­sa, tuo­te­tie­dot, hin­nat ja han­kin­ta­pai­kat, mate­ri­aa­li­näyt­teet ja värikartat.

Asun­non myyntistailaus

Sisus­tus­suun­nit­te­lu on avuk­si sil­loin, kun olet myy­mäs­sä asun­toa­si. Asun­non ensi­vai­ku­tel­ma vai­kut­taa osto­ha­luk­kuu­teen ja asun­non myyn­tiai­kaan. Oikean­lai­nen tun­nel­ma saat­taa nos­taa asun­to­si hin­taa. Pie­nil­lä­kin sisus­tus­rat­kai­suil­la ja somis­teil­la saa­daan aikaan suu­ri muu­tos. Tava­roi­den ja kalus­tei­den kar­si­mi­nen, hie­man maa­lia.. jotain, mikä tuo asun­non hyvät puo­let esiin.

Toi­mi-ja liiketilastailaukset

Lii­ke­ti­lat, toi­mis­tot, seu­ro­jen tai jär­jes­tö­jen tilat ovat yri­tyk­sen käyn­ti­kort­ti. Tämä antaa yri­tyk­ses­tä ja sen toi­min­nas­ta kuvan. Suun­nit­te­len ala­koh­tai­ses­ti toi­mi­via, ergo­no­mi­sia ja edus­ta­via ratkaisuja.

Raken­nus­ten poh­ja­ku­vien piirtäminen

Talois­sa teh­ty­jen väli­sei­nien ja tila­muu­tos­ten uudel­leen­pir­tä­mi­nen mit­ta­kaa­vas­sa. Usein koh­teis­sa on teh­ty tila­muu­tok­sia, jot­ka eivät näy poh­ja­ku­vis­sa tai talo on van­ha ja poh­ja­ku­via ei enään löy­dy. Nyky­ään teh­dään asun­toi­hin ns. talo­kan­sioi­ta, jois­sa on myös poh­ja­ku­vat, näis­tä on hyö­tyä mm. asun­non myyn­nin yhtey­des­sä. Käyn pai­kan pääl­lä koh­tees­sa mit­taa­mas­sa sei­nien, ovien, auk­ko­jen ja ikku­noi­den pai­kat. Teen muu­tok­set jo ole­mas­sao­le­viin kuviin ja piir­rän koko­naan uudet kuvat.

Työn toteu­tus

Teen pin­ta­re­mon­tit ”avai­met käteen” toi­mi­tuk­sel­la. Itse teen pin­ta­kä­sit­te­lyt. Tar­vit­ta­vat poh­ja­työt, tape­toin­nit, maa­lauk­set, efek­ti­sei­nät, mic­ro­se­men­tin asen­nus ja kalus­tei­den maa­lauk­set. Koh­de on sii­vot­tu ja sisus­tet­tu, val­mis käyt­töön työn päät­teek­si. Isom­piin remont­tei­hin suo­sit­te­len luo­tet­ta­via yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jois­sa voin toi­mia tar­vit­taes­sa pro­jek­tin­joh­ta­ja­na. Teh­dys­tä työs­tä saat kotitalousvähennyksen.